Partnerske organizacije

Platformu je kreirala grupa organizacija civilnog društva iz 10 zemalja

ERA - LGBTI udruženje za jednaka prava

ERA - LGBTI udruženje za jednaka prava

(Zapadni Balkan i Turska)

ERA – LGBTI savez za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku je regionalno krovno udruženje koje deluje u devet zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Turska) sa trenutnim članstvom od 70 LGBTI organizacija . Naša misija je da inspirišemo pozitivne promene u društvu i postignemo potpunu ravnopravnost i poštovanje ljudskih prava osoba svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta i izraza, te spolnih karakteristika. Posvećeni smo poboljšanju statusa LGBTIQ+ osoba kroz jačanje kapaciteta LGBTIQ organizacija u regionu, zagovaranjem na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i održavanje i poboljšanjem vidljivosti LGBTI pokreta i zajednica širom Zapadnog Balkana i Turske.

lgbti-era.org

 

Stonewall

Stonewall

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

U Stonewallu se zalažemo za lezbejke, gejeve, bi, trans, queer, ispitujuće i dalje (LGBTK+) osobe. Zamišljamo svet u kome su svi LGBTQ+ ljudi slobodni da budu sami i mogu da žive svoj život u potpunosti. Naše kampanje pokreću pozitivne promene u stavovima javnosti i javnoj politici. Osiguravamo da LGBTQ+ osobe mogu napredovati tokom celog života gradeći duboke, održive programe promena sa institucijama koje imaju najveći uticaj na nas, bilo da učimo, radimo, molimo se ili se bavimo sportom. Shvatamo važnost priznavanja zajedničkih izazova za LGBTQ+ zajednice širom sveta, pored jedinstvenih problema sa kojima se suočavaju određene zemlje. Lokalne organizacije su u najboljoj poziciji da objasne šta se dešava, odluče šta bi trebalo da se desi sledeće i pokrenu promene. Zato zajedno radimo s njima kako bismo učili i međusobno razmenjivali iskustva. Saznajte više o našim trenutnim globalnim inicijativama tako što ćete posetiti našu veb stranicu.

stonewall.co.uk

 

Aleanca

Aleanca

(Albanija)

Savez protiv diskriminacije LGBT (Aleanca LGBT) je albanska nevladina organizacija koja zamišlja slobodno, otvoreno i ravnopravno albansko društvo koje prihvata različitosti i uključuje ljude svih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Aleanca LGBT osnovala je u martu 2009. godine od strane grupe mladih LGBT osoba koje su tri godine radile kao volonteri na promeni realnosti za LGBT osobe u Albaniji. Godine 2013. uz podršku Civil Rights Defenders Aleanca je uspela da otvori prvi LGBT centar u Albaniji. Od svojih početaka do danas Aleanca je sačuvala svoj osnovni karakter. Glavna područja rada tokom ovih godina bila su izgradnja zajednice, podizanje svesti, zagovaranje i lobiranje, te obuka policijskih službenika, školskih psihologa i nastavnika, novinara, drugih aktivista za ljudska prava, javnih zvaničnika i socijalnih radnika. U decembru 2014. godine, Aleanca LGBT i Pro LGBT otvorili su prvo sklonište Rezidencijalnog centra (u daljem tekstu „STREHA“ ili „Sklonište“) za LGBT mlade beskućnike.

www.aleancalgbt.org

 

Tuzla Open Center

Tuzla Open Center

(Bosna i Hercegovina)

Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je nevladina organizacija sa sedištem u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Organizacija se fokusira na Tuzlanski kanton sa misijom da promoviše ljudska prava LGBTI osoba i rodnu ravnopravnost u javnom životu i prostoru kroz kontinuirani aktivizam na feminističkim principima. TOC je tim od 8 ljudi, baziran na vrednostima solidarnosti, slobode i jednakosti, koji rade na jačanju lokalne LGBTI+ zajednice, predlažu i zalažu se za inkluzivne politike i zakone, stvaraju institucionalnu infrastrukturu podrške LGBTI+ osobama, senzibilišu javnost i bore se za javni prostor, rade na izgradnji kapaciteta i znanja, učestvuju u izgradnji i jačanju lokalne mreže civilnog društva. TOC deluje na lokalnom i regionalnom nivou, kroz umrežavanje sa BiH, regionalnim i evropskim organizacijama za ljudska prava, mrežama i pokretima.

Vizija Otvorenog centra Tuzla je društvo u kojem su građani jednaki i slobodni, bez obzira na spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i/ili rodne karakteristike.

www.toc.ba

LGBT centar Split

LGBT centar Split

(Hrvatska)

LGBT centar Split je platforma organizacija civilnog društva koja pruža mesto prihvatanja, podrške i razvoja lokalnoj LGBTIQ zajednici. Centar omogućava aktivno učešće u društveno-kulturnim aktivnostima, pruža pravnu i psihosocijalnu podršku, a kroz aktivnosti zagovaranja pozitivno utiče na društvenu svest i javne politike. Platforma deluje na vrednostima inkluzije, tolerancije, nenasilja, antifašizma i queerfeminizma.

LGBT centar Split fokus je društveno-kulturnog života LGBTIq zajednice i generator društvenih promena, što Split stavlja na kartu inkluzivnih gradova. Organizacije uključene u platformu su Domine, queerANarchive, Queer Sport Split i Split Pride.

www.lgbtcentarsplit.org

Trans Aid

Trans Aid

(Hrvatska)

Trans Aid je prva organizacija za trans, interseks i rodnu varijantu (TIGV) u Hrvatskoj. Trans Aid je 2012. godine formirala mala grupa trans i rodno varijantnih osoba iz Zagreba, koje su prepoznale potrebu za izgradnjom zajednice kroz međusobnu podršku i osnaživanje. Misija Trans Aida je da radi na promociji i zaštiti ljudskih prava trans, međupolnih i rodno varijantnih (TIGV) osoba; dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti; postizanje pune ravnopravnosti osoba svih polova, rodnog identiteta i rodnog izraza. Naši programi uključuju programe zajednice, programe zagovaranja i programe obrazovanja i podizanja svesti. Radimo na individualnom i opštem blagostanju naše zajednice; osnaživanje i podizanje kapaciteta naših zajednica u celoj Hrvatskoj; kao i prevenciji nasilja i diskriminacije prema osobama iz TIGV -a.

Uspostavili smo prvi program zajednice u Hrvatskoj koji se sastoji od psihološke podrške, vršnjačke podrške, pravne podrške, kao i različitih društvenih i obrazovnih aktivnosti.

transaid.hr

CSGD

CSGD

(Kosovo)

Centar za razvoj društvenih grupa – CSGD je osnovan i registrovan 2003. Cilj CSGD -a je da podržava, štiti i zagovara prava LGBTI zajednice na Kosovu. Organizacija ima 4 glavna područja rada: 1) Osnaživanje LGBTI zajednice na Kosovu; 2) Podizanje svesti opšte populacije o LGBTI pravima; 3) Zalaganje za poboljšanje prava LGBTI zajednice; i 4) Program prevencije HIV -a među MSM zajednicom na Kosovu. U početku je rad CSGD-a bio usredsređen na uspostavljanje drop-in centra (2004. godine) kao bezbednog okruženja u kojem se LGBTI zajednica može družiti, koristiti usluge koje nudi CSGD i kao resursni centar. Počevši od 2007. godine, CSGD je organizovao različite javne kampanje i obeležio ključne događaje po pitanjima sa kojima se suočava LGBTI zajednica. CSGD je tehnički podržao izradu i finalizaciju dvogodišnjeg Nacionalnog akcionog plana (novembar 2016. – novembar 2018.) Savetodavne i koordinacione grupe na nacionalnom nivou u Republici Kosovo za prava LGBTI zajednice.

csgd-ks.org

Juventas

Juventas

(Crna Gora)

NVO Juventas postoji od 29. januara 1996. godine i jedna je od najstarijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Misija Juventasa je poboljšanje društvene kohezije kroz pružanje inovativnih usluga i jačanje postojećih usluga za osobe u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključene, uz jačanje njihovih kapaciteta za aktivno učešće u procesu zagovaranja i razvoja javnih politika s ciljem poboljšanja njihovog kvaliteta života. Vizija Juventasa je društvo socijalne pravde u kojem se svi ljudi osećaju sigurno, slobodno i poštovano, učestvuju u procesima donošenja odluka, imaju jednake mogućnosti i uživaju u svojim ljudskim pravima bez obzira na njihove razlike i lična svojstva. Juventas poseduje ISO standard 9001: 2015 (KMS). Juventas je aktivni član ILGA-e, TGEU-a, a takođe je i jedan od osnivača novoosnovane mreže ERA – Saveza za jednaka prava LGBTI osoba na Zapabnom Balkanu i Turskoj. Nevladina organizacija Juventas ima opsežnu i vrednu ekspertizu u pružanju usluga LGBTI zajednici koja je započela 2006. Ove usluge uključuju: distribuciju besplatnih kondoma i maziva, savetovanje sa lekarom, psiholozima i/ili socijalnim radnicima, uslugu pranja i sušenje veša i odeće, kao i vršnjačko savetovanje i podrška. Zbog izazova i potreba naših zajednica, posebno u vreme krize, ove usluge se prilagođavaju. Na primer, pored navedenih usluga, tokom pandemije počeli su sa distribucijom hrane i osnovnih higijenskih paketa, kao i obezbeđivali barem deo stambenih troškova najugroženijima u zajednicama sa kojima radimo.

juventas.co.me

Spektra

Spektra

(Crna Gora)

Udruženje Spectra je nevladina organizacija sa sedištem u Podgorici, Crna Gora. Organizacija se fokusira na transrodnu, rodno varijantu i interseksualnu zajednicu sa misijom da promoviše i unapredi rodnu ravnopravnost i ljudska prava LGBTIQ osoba. Njihov rad se zasniva na principima feminizma i intersekcionalnosti. Aktivnosti koje sprovode usmerene su na zalaganje za društveno prihvatanje LGBTIQ osoba i rodnu ravnopravnost, pružanje odgovarajuće podrške i pristupa specifičnoj zdravstvenoj zaštiti zajednici TIGV-a kao i zalaganje za poboljšanje zdravstvenog sistema u vezi sa ovom temom, pružanje socijalnih usluga kao što su grupe za samopodršku i vršnjačko savetovanje zajednice TIGV, kulture i umetnosti, podizanje svesti u široj javnosti, kao i obrazovanje relevantnih institucija o bezbednosti i zaštiti od nasilja zajednice TIGV, analiziranje medijske zastupljenosti zajednice TIGV kao kao i stalno edukovanje predstavnika medija o afirmativnim načinima izveštavanja o ovim temama, izgradnja jake mreže saveza sa različitim srednjim školama u zemlji kako bi se osigurala saradnja sa obrazovnim osobljem, kao i da bi se pružila prilika za obrazovanje učenika i izgradnja snažnog, međusektorskog pokreta za ljudska prava na nivou cele zemlje.

asocijacijaspektra.org

Queer Montenegro

Queer Montenegro

(Crna Gora)

Crnogorsko LGBTIQ udruženje Queer Montenegro je nevladina organizacija sa sedištem u Podgorici, Crna Gora. Organizacija okuplja LGBTIQ osobe, članove njihovih porodica i prijatelje sa misijom izgradnje crnogorskog LGBTIQ pokreta koji će se aktivno i trajno boriti za zaštitu ljudskih prava. Dalje, ciljevi organizacije uključuju postizanje pune pravne i društvene ravnopravnosti i prihvatanje LGBTIQ osoba, kao i potpunu vidljivost i učešće u procesima donošenja odluka i donošenja politika u Crnoj Gori. Queer Montenegro čini tim od sedam ljudi posvećen jačanju kapaciteta LGBTIQ zajednice; pružanje besplatne pravne pomoći i usluga psihosocijalne podrške LGBTIQ osobama; javno zagovaranje i lobiranje za zaštitu i promociju ljudskih prava LGBTIQ osoba na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; povećanje vidljivosti LGBTIQ osoba; promocija i promocija queer kulture i umetnosti; i praćenje rada državnih institucija i medija i izvještavanje o stanju ljudskih prava LGBTIK osoba u Crnoj Gori. Od 2013. godine Queer Montenegro organizuje Montenegro Pride u Podgorici na godišnjoj osnovi i koordinira sa Organizacionim odborom Montenegro Prajda, koji svake godine ima oko 30 LGBTIQ osoba, članova njihovih porodica i prijatelja. U okviru Montenegro Pride-a do sada je organizovano sedam festivala queer kulture i umetnosti – Pride Week. Queer Montenegro radi na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

queermontenegro.org

Koalicija Margine

Koalicija Margine

(Severna Makedonija)

Koalicija „Seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica“ osnovana je 2007. godine kao neformalna, zajednička platforma i rezultat je zajedničkih napora nekoliko organizacija: HOPS-Projekat zdravih opcija Skoplje, HERA, IZBOR-Strumica i EGAL. Od 2011. godine Koalicija je registrovana kao zaseban entitet, odnosno kao NVO čiji su osnivači: HOPS-Projekat zdravih opcija Skoplje, HERA, IZBOR-Strumica, EGAL i STAR-STAR.

Koalicija „Seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica“ (SHRMC) promoviše svet jednakih ljudi, bez diskriminacije, svet u kome svako može uživati univerzalna ljudska prava i gde su poštovanje različitosti i pravo na izbor osnovni principi za demokratsko i slobodno društvo. Koalicija „Seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica“ promoviše zaštitu i poštovanje osnovnih ljudskih prava marginalizovanih zajednica, sa fokusom na LGBTI osobe, korisnike droga, osobe koje žive sa HIV -om, seksualne radnice i marginalizovane žene. Koalicija se fokusira na zagovaranje, istraživanje i analizu, uključivanje marginalizovanih zajednica u kreiranje i sprovođenje politika, obrazovanje svih relevantnih aktera, promociju kulturne prakse marginalizovanih zajednica, kao i umrežavanje i izgradnju saveza sa civilno društvo.

www.coalition.org.mk

Helsinški odbor za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava

(Severna Makedonija)

Helsinški odbor za ljudska prava je građansko udruženje registrovano 1994. godine. Komitet prati stanje sa ljudskim pravima, pruža pravnu pomoć, sarađuje sa drugim organizacijama i državnim organima u cilju poboljšanja promocije, poštovanja i zaštite ljudskih prava i slobode. Cilj Odbora je zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Republike Severne Makedonije, međunarodnim instrumentima i Helsinškim završnim aktom iz 1975. godine, kao i izgradnja demokratskih uslova u kojima se ona mogu ostvarivati na osnovu vladavine prava.

U svojim upornim naporima da promoviše i zaštiti ljudska prava i uskladi domaće zakonodavstvo i praksu sa zakonodavstvom Evropske unije, Helsinški odbor: Organizuje sistemsko praćenje stanja ljudskih prava u zemlji; Pruža besplatnu pravnu pomoć i štiti individualna, kolektivna i prava drugih pravnih lica na teritoriji Republike Severne Makedonije i pred međunarodnim organizacijama; Priprema mesečne, godišnje i posebne izveštaje o stanju ljudskih prava; Priprema analize i druge posebne dokumente u vezi sa stanjem ljudskih prava; Organizuje konferencije, seminare, tribine, javne akcije i druge pravne oblike građanskog angažovanja; Promoviše i pomaže razvoj demokratije, vladavine prava i građanskog društva; i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa Zakonom o udruženjima građana.

mhc.org.mk

LGBTI centar za podršku

LGBTI centar za podršku

(Severna Makedonija)

Centar za podršku LGBTI osobama osnovan je u oktobru 2012. godine, kao podružnica Helsinškog odbora za ljudska prava, u Skoplju. Vizija LGBTI centra za podršku je društvo bez diskriminacije, u kojem svi ljudi uživaju univerzalna ljudska prava i slobode, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu osobinu. Misija je jačanje LGBTI zajednice za samozastupanje, kao i promena društvenog i pravnog statusa LGBTI osoba u Severnoj Makedoniji.

LGBTI centar za podršku ima tri odvojena programa: program zajednice, program zagovaranja i program skloništa. Centar za podršku fokusira se na pitanja diskriminacije u svim oblastima, govora mržnje i zločina iz mržnje protiv LGBTI osoba, pružanja besplatnu pravnu pomoć i prati slučajeve, izveštava i zagovara za izmene zakona i prakse zasnovanih na dokazima. Pitanje stanovanja i podrške LGBTI osobama u opasnosti od beskućništva takođe je u fokusu rada i kroz obezbeđeno sklonište i privremeno stanovanje u Sigurnoj kući. Unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba generalno se prepliće kroz sve programe Centra, uz upotrebu različitih alata i strategija. Ostala pitanja na koja je Centar fokusiran uključuju obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, zaštitu od nasilja, kulturu.

lgbti.mk

Da Se Zna!

Da Se Zna!

(Srbia)

Da se zna! osnovano je 2016. godine, sa glavnim fokusom na mapiranju i dokumentovanju nezakonitog ponašanja prema LGBT+ osobama u Republici Srbiji. Danas se prvenstveno brinemo o jačanju zajednice putem pravne i psihološke podrške, ali i stalnom saradnjom sa donosiocima odluka. Naša misija je stvaranje efikasnijeg sistema zaštite od diskriminacije i nasilja motivisanog mržnjom, kao i reakcijom nadležnih organa u skladu sa međunarodnim standardima.

dasezna.lgbt

SKUC-LL & SKUC-Magnus

SKUC-LL & SKUC-Magnus

(Slovenija)

ŠKUC-LL i ŠKUC-Magnus predstavljaju dve najstarije LGBTI organizacije u Sloveniji i istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Osnovani 1984. i 1987. godine, oni drže dugu tradiciju vidljivosti LGBTI osoba, borbe za ljudska prava i stvaranja sigurnih prostora za LGBT zajednicu.

Kontinuiranim radom sa vladinim i nevladinim institucijama borimo se za instituciju i zaštitu LGBT prava. ŠKUC-LL i ŠKUC-Magnus imaju najduže kontinuirano medijsko prisustvo u Sloveniji. Nudimo infrastrukturu (klubovi, kancelarija), arhivu i biblioteku (lezbijska biblioteka i arhiva), pristup znanju (izdavanje Lambde i Visibilije), zastupanje u medijima i kreiranje osnovnih medija (časopisi Revolver, Lesbo, radio emisija Lesbomanija) i stvaranje sigurne podrške prostora za LGBTI kreativnost.

www.ljudmila.org/lesbo
www.magnus.si

Legebitra

Legebitra

(Slovenija)

Legebitra je LGBTI organizacija civilnog društva, aktivna na poljima ljudskih prava, obrazovanja, mentalnog, fizičkog i seksualnog zdravlja i zalaže se za društvene i sistemske promene zasnovane na poštovanju seksualne orijentacije, rodnog identiteta, izraza spola i/ili spolnih karakteristika. Uzima u obzir ukrštanje drugih ličnih okolnosti, kao što su zdravlje, nacionalnost, rasa ili etničko poreklo, jezik, vera ili uverenje, hendikep/invaliditet, godine, društveni status, bogatstvo, obrazovanje ili bilo koje druge lične okolnosti.

legebitra.si

Kaos GL

Kaos GL

(Turska)

Kaos GL jedna je od najstarijih i najvećih LGBTI+ organizacija u Turskoj. Kaos GL šalje aplikacije od LGBTI+ pojedinaca svom strateškom partneru, Udruženju 17. maja. Udruženje 17. maj osnovano je 2019. godine radi izgradnje stručnosti i pružanja usluga psiho-socijalne i pravne podrške LGBTI+ osobama. Oba udruženja nastavljaju sa radom u glavnom gradu Turske, Ankari.

kaosgl.org