Kërko suport

Kërko suport

Ju lutem klikoni mbi emrin e shtetit tuaj dhe në vijim do t`ju shfaqet një listë organizatash që mund t`ju asistojnë dhe këshillojnë (mirëkuptoni faktin që organizatat jo gjithmonë kanë kapacitetin dhe burimet për t`ju asistuar në çdo kohë). Në rast se keni patur eksperienca të pakënaqshme me ndonjë nga organizatat e listuara në faqe, mund të na kontaktoni përmes postës elektronike, në adresën hatecrimes@lgbti-era.org

Shqipëri
Aleanca https://www.aleancalgbt.org/ Kontaktoni me Livia Zotrija në aleanca.al@gmail.com ose në numrin +355692355774 Ofrojmë informim, këshillim e menaxhim rastesh, këshillim ligjor, suport psiko-social dhe referim në shërbime të kujdesit shëndetësor.
Streha https://strehacenter.org/ Kontaktoni me Esmeralda Kumanaku në strehalgbt@gmail.com ose në numrin +355676173205 Ofrojmë informim, këshillim e menaxhim rastesh, këshillim ligjor, suport psiko-social, referim në shërbime të kujdesit shëndetësor dhe strehim për personat LGBTI+ në risk.
Linja e këshillimit SOS www.soslgbt.al Mund të përdorni opsionin e bisedës në faqen web ose të na kontaktoni në adresën email aleanca.al@gmail.com për më tepër informacion. SOS-LGBT është linja e parë e këshillimit online për personat LGBTI dhe familjarët e tyre.
Lilium – Qendra e menaxhimit të rasteve të dhunës seksuale https://childhub.org/en/child-protection-online-library/lilium-crisis-management-center-cases-sexual-violence info@childhub.org Qendra LILIUM është qendra e parë e menaxhimit të krizës për rastet e dhunës seksuale në Shqipëri.

 

Bosnje-Herzegovinë
Tuzla Open Center http://toc.ba/ Kontaktoni me Dina Bajrektarević në toc@toc.ba, në numrin 061 082 888 ose në adresën Dragiše Trifkovića 2
75000 Tuzla, BiH.
Shërbimet ofrohen vetëm brenda kantonit të Tuzlës dhe përfshijnë suport dhe këshillim në një hapësirë të sigurt për individët LGBTI.
Ministria e Punëve të Brendshme në kantonin e Tuzlës Kontaktoni në kontakt@muptk.ba, në numrin 035 255 538 ose në adresën Turalibegova bb, 75000 Tuzla, BiH Ofrojmë asistencë në regjistrimin dhe raportimin e rasteve tuaja dhe suport në hartimin e dokumenteve zyrtare. Jo të gjithë punonjësit janë të ndërgjegjësuar lidhur me kauzën LGBTI+, por shumica e individëve që kanë marrë shërbime raportojnë eksperienca të kënaqshme.
Sarajevo Open Centre Kontaktoni në pravnosavjetovanje@soc.ba, në munrin 033/551-000 ose 062/123-561, ose në adresën Podgaj 14
71000 Sarajevo, BiH.
Shërbimet e ofruara mbulojnë të gjithë territorin kombëtar dhe përfshijnë informim e suport të llojeve të ndryshme për personat LGBTI në rajonin e Bosnje-Hercegovinës.
Amica Educa https://www.amicaeduca.ba/ Kontaktoni në info@amicaeduca.ba, në numrat 387 (035) 248-911, 387 (035) 248-910, 387 (035) 257-366, ose në adresën Klosterska br 13 75000 Tuzla, BiH. Ofrojmë shërbime të suportit psiko-social brenda kantonit të Tuzlës.
Institucioni i Avokatit të Popullit në Bosnje-Hercegovinë Kontaktoni në  ombudsmen@ombudsmen.gov.ba.

Banja Luka:
Akademika Jovana
Surutke br.13
78000 Banja Luka.

Sarajevë:
Dubrovačka br.6
71000 Sarajevo.

Mostar:
Kneza Višeslava b.b.
88000 Mostar.

Brčko:
Trg mladih br.8/1
76100 Brčko.

Livno:
Gabrijela Jurkića bb
80100 Livno.

Trajtojmë wwwshtjet e shkeljeve të të drejtave të njeriut nga subjekte të ndryshme në territorin e Bosnje-Hercegovinës.
Shërbimi i punësimit në kantonin e Tuzlës http://szztk.ba/ Kontaktoni në info@szztk.ba, në numrin 035 306 440 ose në adresën Bosne Srebrene bb, 7500 Tuzla, BiH. Ofrojmë informacion lidhur me ofertat dhe thirrjet për punësim brenda kantonit të Tuzlës.
Citizens’ Association Viva Žena, Tuzla https://www.vivezene.ba/ Kontaktoni në vivezene@bih.net.ba, në numrin 035 224-310 ose në adresën Alekse Santica bb 75000 Tuzla, BiH. Ofrojmë asistencë psiko-sociale dhe suport për subjektet e luftës, torturës dhe dhunës.
Kroaci
Lori http://www.lori.hr/hr/ Contact loricure@yahoo.com, call +385 91 492 4133 or visit Janeza Trdine 7/4, Rijeka. Ofrojmë suport të përgjithshëm dhe këshillim, përfshirë këshillimin ligjor, përfaqësimin juridik dhe shërbime të asistencës psiko-sociale.
Domine https://www.domine.hr/ Kontaktoni në domine@domine.hr ose në adresën Bosanska 4, Split. Domine punon për promovimin e të drejtave të të gjitha grave. Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor dhe shërbime të asistencës psiko-sociale.
Centar za mirovne studije https://dostajemrznje.org/ Kontaktoni në cms@cms.hr, në numrin +385 1 482 00 94 ose në adresën Selska cesta 112a, Zagreb. Ofrojmë suport të përgjithshëm, informim dhe referim në shërbime specifike.
Iskorak https://www.iskorak.hr/tko-smo-mi/ Kontaktoni në info@iskorak.hr, në numrin +385 91 244 4666 ose në adresën Šenoina 26, Zagreb. Ofrojmë informim dhe këshillim lidhur me të drejta tuaja dhe shërbimet e ndryshme të suportit.
Trans Aid http://transaid.hr/ Kontaktoni në info@transaid.hr, në numrin +38515514207 ose në adresën Krapinska ulica 27, Zagreb. Ofrojmë shërbime suporti për komunitetin transgjinor, duke përfshirë asistencën psiko-sociale.
Zagreb Pride rozimegafon.org Kontaktoni me Franko Dota në info@zagreb-pride.net ose në adresën Andrije Žaje 43A, Zagreb Ofrojmë suport të përgjithshëm mes shërbimeve të këshillimit ligjor dhe psikologjik.
Ženska soba https://zenskasoba.hr/hr/zenska-soba/ Kontaktoni në zenskasoba@zenskasoba.hr ose në adresën Maksimirska cesta 51A, Zagreb Ofrojmë suport të përgjithshëm dhe këshillim psikologjik.
LGBT Centar Split https://lgbtcentarsplit.org/ Kontaktoni me Petar Dukić në lgbtcentarsplit@gmail.com ose në adresën Ulica Kralja Tomislava 8a, Split. Ofrojmë informim lidhur me të drejtat tuaja dhe shërbimet specifike që mund t`ju nevojiten.
Kosovë
CSGD https://csgd-ks.org/

Për informacion të përgjithshëm kontaktoni me Arber Nuhiu, Rajmonda Sylbije, Rita Selimi ose Arben Fejza në info@csgd-ks.org ose në numrin +38349112223.

Për suport psiko-social kontaktoni me Rita Selimi në info@csgd-ks.org ose në numrin +38349940947.

Ofrojmë suport dhe këshillim, përfshirë asistencën ligjore dhe ndihmën në raportimin e rasteve. Shërbimet e drejtpërdrejta ofrohen vetëm në Prishtinë.
Mal i Zi
Queer Montenegro Kontaktoni me Danijel Kalezić në kalezic.danijel@gmail.com, në numrin +382 68 309 399 ose në adresën Oktobarske revoluciije 78, 81000 Podgoricë, Mal i Zi. Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshilim dhe përfaqësim ligjor, grupe suporti.
Juventas http://juventas.me/ Kontaktoni në juventas@t-com.me ose në juventascg@gmail.com. Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim rreth të drejtave tuaja dhe shërbime të asistencës psiko-sociale.
Asocijacija Spektra https://asocijacijaspektra.org/

Kontaktoni me Nikola Ilić në nikola.ilic@asocijacijaspektra.org, në numrin +382 68 426 695 ose në adresën Oktobarske revoluciije 78, 81000 Podgoricë, Mal i Zi.

Për suport në punësim kontaktoni me Jovan Ulićević në jovan.ulicevic@asocijacijaspektra.org ose në numrin +382 67 135 205.

Ofrojmë suport të përgjithshëm përfshirë këshillim ligjor, asistencë në raportimin e rasteve, asistencë psiko-sociale, shoqërime dhe suport në punësim.
Republika e Maqedonisë së Veriut
Helsinki Committee for Human Rights https://mhc.org.mk/ Kontaktoni me Vildan Drpljanin në Vildan.Drpljanin@mhc.org.mk ose me Jovana në jovana.jovanovska@mhc.org.mk Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim rreth të drejtave tuaja, shërbime të asistencës ligjore dhe psiko-sociale, si dhe ndërmjetësim për punësim.
Coalition Margins coalition.org.mk Për suport të përgjithshëm dhe këshillim ligjor kontaktoni me Dragana Drndarevska në dragana.coalition@gmail.com

Për asistencë psikologjike kontaktoni me Elena Petrovska në elena.coalition@gmail.com

Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor, asistencë psikologjike dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
HERA https://hera.org.mk/ Kontaktoni me Tona Kareva në tonakareva.tk@gmail.comhera@hera.org.mk  ose në numrin +389 (0)2 3290 395 Ofrojmë suport për individët e infektuar me HIV dhe shërbime testimi HIV.
HOPS – Healthy Options Skopje https://hops.org.mk/ Për këshillim ligjor kontaktoni me Margarita Gligorovska në mgligoroska@yahoo.com

Për asistencë psiko-sociale kontaktoni me Silvana Naumova në silvanan@hops.org.mk ose me Таtjana Stoimenovska në tanjas@hops.org.mk

Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor, asistencë psikologjike dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
LGBTI Support Center http://lgbti.mk/ Kontaktoni me Vildan Drpljanin on Vildan.Drpljanin@mhc.org.mk Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor, asistencë psikologjike, ndihmë mjekësore  dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
MYLA https://myla.org.mk/ Kontaktoni me Aleksandra Cvetanovska në acvetanovska@myla.org.mk Macedonian Young Laëyers Association është specializuar në dokumentimin e rasteve të trafikimit njerëzor dhe ofron këshillim e ndihmë ligjore lidhur me wwwshtje të fitimit të shtetësisë, mjeteve personale të identifikimit, wwwshtjet e migracionit dhe ato të azilit.
Qendra për mbrojtje ndaj diskriminimit Kontaktoni me Dragana Drndarevska në dragana.coalition@gmail.com Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
Open Gate (member of La Strada International) https://lastrada.org.mk/ Kontaktoni me Maja Varoshlija në lastrada@lastrada.org.mk Ofrojmë strehim dhe përkujdesje për subjektet e trafikimit si dhe suport të përgjithshëm përmes linjës së këshillimit SOS Line.
Shelter Center – Safe House Kontaktoni me Jovana në jovana.jovanovska@mhc.org.mk Ofrojmë strehim dhe mbrojtje për personat LGBTI+ në risk.
Subversive Front http://s-front.org.mk/ Kontaktoni me Stefan Petrovski në spetrovski@s-front.org.mk Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
Stronger Together Kontaktoni në sanja_jovanovik@hotmail.com Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
Skopje Queer Centre Lidhur me pyetje të përgjithshme apo këshillim ligjor kontaktoni në david.tasevski@hotmail.com

Për asistencë psikologjike kontaktoni me Ivana Kostovska në ikostovska@s-front.org.mk

Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor, asistencë psikologjike dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
STAR-STAR www.starsexwork.org Ofrojmë suport për punonjësit e seksit subjekt i krimeve të urrejtjes.
EGAL https://egal.mk/ Kontaktoni me Aleksandar Mircevski në mirceski82@gmail.com Ofrojmë suport të përgjithshëm, këshillim ligjor dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
Serbi
Da Se Zna! dasezna.lgbt Kontaktoni me Nikola Planojević në nikola@dasezna.lgbt ose në adresën Radoslava Grujića 3 Ofrojmë suport të karakterit të përgjithshëm dhe këshillim për të gjithë individët LGBTI+ në Serbi mes telefonit apo email-it dhe këshillim të drejtbërdrejtë për komunitetin në Beograd.
Kontaktoni me Miloš Kovačević në milos@dasezna.lgbt Ofrojmë këshillim ligjor falas, hartim të dokumenteve ligjore dhe referim të rasteve në institucionet shtetërore.
Kontaktoni me Tijana Mirkovic në tijana@dasezna.lgbt ose në numrin 061 61 44 323 Ofrojmë 10 seanca këshillimi individuale me profesionistë psiko-terapistë. Çdo të enjte në oraret 18-20 mund të bisedoni me një psikolog përmes faqes web www.dasezna.lgbt.
Geten Kontaktoni me Isak Bjeletic në tranforum.rs@gmail.com ose në adresën Brace Baruh 20b Belgrade Geten ofron një grup të facilituar suporti për personat transgjinorë dhe me gjini jo binare gjatë javës së dytë të çdo muaji në platformën Zoom.
Rromnjako Ilo Kontaktoni me Vesna Ćerimović në Rromnjako_ilo@yahoo.com ose në numrat 069 50 81 977, 023 775 843 Ofrojmë informacion të përgjithshëm, këshillim dhe asistencë lidhur me të drejtat tuaja dhe shërbimet emergjente të suportit.
Slloveni
Legebitra legebitra.si/en/services/ Ofrojmë këshillim ligjor, grupe suporti dhe asistencë për personat që jetojnë me HIV.
ŠKUC Magnus & ŠKUC LL www.magnus.si and www.ljudmila.org/lesbo/ Kontaktoni me Jernej Škof dhe Tatjana Greif në kulturnicenterq@gmail.com,
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org, në numrin +386 1 430 35 30 ose në adresën Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Ofrojmë suport të përgjithshëm dhe ndihmë në raportimin e rasteve.
Turqi
17 May Association www.17mayis.org Kontaktoni në info@17mayis.org Duke aksesuar faqen web mund të plotësoni një formular të thjeshtë nëse ju nevojitet këshillim ligjor dhe/ose asistencë psiko-sociale.
Kaos GL www.kaosgl.org Për suport të drejtpërdrejtë kontaktoni me 17 May Association Kaos GL bashkëpunon me 17 May Association lidhur me forma të ndryshme të suportit të drejtpërdrejtë për individët LGBTIQ.